Autobusová doprava Praha - Zásady ochrany osobních údajů.

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se ho chránit dodržováním těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen "zásady"). Tyto Zásady popisují typy informací, které od vás můžeme shromažďovat nebo které nám můžete poskytnout ("Osobní údaje") na webových stránkách autobusova-doprava-praha.cz ("Webové stránky" nebo "Služba") a všech jejich souvisejících produktech a službách (souhrnně "Služby"), a naše postupy při shromažďování, používání, udržování, ochraně a zveřejňování těchto Osobních údajů. Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich Osobních údajů, a způsob, jakým k nim můžete přistupovat a aktualizovat je.

Tyto Zásady jsou právně závaznou dohodou mezi vámi ("Uživatel", "vy" nebo "vaše") a provozovatelem těchto webových stránek ("Provozovatel", "my", "nás" nebo "naše"). Pokud tuto smlouvu uzavíráte jménem podniku nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněni takovou osobu k této smlouvě zavázat; v takovém případě se pojmy "uživatel", "vy" nebo "váš" vztahují na takovou osobu. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte přistupovat na webové stránky a služby a používat je. Přístupem na Webové stránky a Služby a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této dohody, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Tyto zásady se nevztahují na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na osoby, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Shromažďování informací

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost údajů zákazníků, a proto uplatňujeme zásadu zákazu přihlašování. Můžeme zpracovávat pouze minimální množství údajů o uživatelích, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro údržbu webových stránek a služeb. Automaticky shromážděné informace slouží pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o používání a provozu Webových stránek a Služeb. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by umožnil identifikaci konkrétního uživatele systému.

Ochrana soukromí dětí

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, neposkytujte prosím prostřednictvím Webových stránek a Služeb žádné Osobní údaje. Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě mladší 18 let poskytlo Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb, kontaktujte nás a požádejte nás o odstranění Osobních údajů tohoto dítěte z našich Služeb.

Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi a pomohli prosazovat tyto Zásady tím, že své děti poučí, aby nikdy neposkytovaly Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb bez jejich souhlasu. Rovněž žádáme všechny rodiče a zákonné zástupce dohlížející na péči o děti, aby přijali nezbytná opatření a zajistili, že jejich děti budou poučeny, aby nikdy neposkytovaly Osobní údaje při používání internetu bez svého svolení.

Použití a zpracování shromážděných informací

Při nakládání s osobními údaji vystupujeme jako správce a zpracovatel údajů, pokud jsme s vámi neuzavřeli smlouvu o zpracování údajů, v takovém případě byste byli správcem údajů vy a my bychom byli zpracovatelem údajů.

Naše role se může lišit také v závislosti na konkrétní situaci týkající se Osobních údajů. V roli správce údajů vystupujeme, když vás žádáme o poskytnutí vašich Osobních údajů, které jsou nezbytné pro zajištění vašeho přístupu a používání Webových stránek a Služeb. V takových případech jsme správcem údajů, protože určujeme účely a prostředky zpracování Osobních údajů.

V situacích, kdy Osobní údaje poskytujete prostřednictvím Webových stránek a Služeb, vystupujeme v roli zpracovatele údajů. Odeslané Osobní údaje nevlastníme, nekontrolujeme ani o nich nerozhodujeme a takové Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s vašimi pokyny. V takových případech vystupuje uživatel poskytující Osobní údaje jako správce údajů.

Abychom vám mohli zpřístupnit Webové stránky a Služby nebo abychom splnili zákonnou povinnost, můžeme potřebovat shromažďovat a používat určité Osobní údaje. Pokud nám neposkytnete požadované informace, je možné, že vám nebudeme moci požadované produkty nebo služby poskytnout. Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

  • zasílání aktualizací produktů a služeb
  • Provozování a obsluha webových stránek a služeb

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jakým způsobem komunikujete s Webovými stránkami a službami, kde se nacházíte ve světě a zda platí jedna z následujících možností: (i) udělili jste souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro případné předsmluvní závazky; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na vás vztahuje; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena; (v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít právo zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku tím, že se z něj odhlásíte, aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jiný z právních základů. V každém případě vám rádi objasníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Zpřístupnění informací

Abychom zachovali nejvyšší úroveň ochrany soukromí a v plném rozsahu ochránili vaše Osobní údaje, neposkytujeme vaše Osobní údaje nikomu a z žádného důvodu.

Uchovávání informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou k plnění našich zákonných povinností, k vymáhání našich smluv, k řešení sporů, a pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.

Po aktualizaci nebo vymazání vašich Osobních údajů můžeme použít jakékoliv souhrnné údaje odvozené z vašich Osobních údajů nebo do nich zahrnuté, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze uplatnit právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Do Not Track signály

Některé prohlížeče obsahují funkci Do Not Track, která signalizuje navštíveným webovým stránkám, že si nepřejete, aby byla vaše online aktivita sledována. Sledování není totéž jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely se sledováním rozumí shromažďování osobně identifikovatelných informací od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online služby, když se v průběhu času pohybují na různých webových stránkách. Způsob, jakým prohlížeče sdělují signál Nesledovat, není dosud jednotný. Webové stránky a služby proto zatím nejsou nastaveny tak, aby interpretovaly signály Do Not Track sdělované prohlížečem nebo na ně reagovaly. I přesto, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách, omezujeme používání a shromažďování vašich osobních údajů.

Webové stránky a Služby obsahují odkazy na jiné zdroje, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si při opuštění Webových stránek a Služeb dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého zdroje, který může shromažďovat osobní údaje.

Zabezpečení informací

Informace, které nám poskytnete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření ve snaze chránit Osobní údaje, které máme pod kontrolou a v naší péči, před neoprávněným přístupem, použitím, úpravou a zveřejněním. Nelze však zaručit žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť.

Proto, i když se snažíme vaše Osobní údaje chránit, berete na vědomí, že (i) existují omezení bezpečnosti a ochrany soukromí na internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) bezpečnost, integritu a soukromí všech informací a dat vyměňovaných mezi vámi a Webovými stránkami a Službami nelze zaručit; a (iii) jakékoli takové informace a data mohou být při přenosu zobrazeny nebo zmanipulovány třetí stranou, a to i přes veškerou snahu.

Narušení bezpečnosti dat

V případě, že zjistíme, že bezpečnost webových stránek a služeb byla ohrožena nebo že osobní údaje uživatelů byly zpřístupněny třetím stranám v důsledku vnější činnosti, mimo jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě narušení bezpečnosti údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom informovali dotčené osoby, pokud se domníváme, že v důsledku narušení bezpečnosti existuje přiměřené riziko poškození uživatele, nebo pokud je oznámení jinak vyžadováno zákonem. V takovém případě vám zašleme e-mail.

Změny a úpravy

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady nebo jejich podmínky týkající se Webových stránek a Služeb kdykoli změnit podle našeho uvážení. Pokud tak učiníme, zveřejníme oznámení na hlavní stránce Webových stránek. Podle našeho uvážení vám můžeme oznámení poskytnout i jiným způsobem, například prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli.

Aktualizovaná verze těchto Zásad vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaných Zásad, pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání Webových stránek a Služeb po datu účinnosti revidovaných Zásad (nebo po jiném aktu, který bude v té době specifikován) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme vaše Osobní údaje používat způsobem, který se podstatně liší od toho, co bylo uvedeno v době, kdy byly vaše Osobní údaje shromážděny.

Přijetí těchto zásad

Potvrzujete, že jste si tyto zásady přečetli a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Přístupem na Webové stránky a Služby, jejich používáním a poskytnutím svých údajů souhlasíte s tím, že se budete těmito Zásadami řídit. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto Zásad, nejste oprávněni k přístupu na Webové stránky a Služby ani k jejich používání.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad, informací, které o vás uchováváme, nebo chcete-li uplatnit svá práva, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali pomocí níže uvedených údajů:

info(@)autobusova-doprava-praha.cz

Pokusíme se vyřešit stížnosti a spory a vynaložíme veškeré úsilí, abychom vyhověli vašemu přání uplatnit svá práva co nejrychleji a v každém případě ve lhůtách stanovených platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 1. srpna 2022